Mesečna Parking Karta

Povlašćena parking karta

FIZIČKA LICA (STANARI)

Pravo na povlašćenu parking kartu za stanare ostvaruju lica koja u ličnoj karti imaju prijavljeno prebivalište u ulici u kojoj JKP “Zaječarparking” Zaječar vrši naplatu i to isključivo za jedno vozilo u vlasništvu podnosioca zahteva. Stanaru zone – podnosiocu zahteva se može izdati najviše jedna povlašćena stanarska parking kartica koju može koristiti isključivo za jedno vozilo za koje je ova karta izdata.

Povlašćena parking karta za stanare važi samo za parkirališta u zoni u kojoj podnosilac zahteva živi. Ukoliko korisnik parkirališta parkira svoje vozilo u ulici koja ne pripada parking zoni za koju je izdata povlašćena parking karta dužan je da plati parkiranje po važećem cenovniku. Neograničeno parkiranje važi samo ukoliko u okviru zone postoji slobodno parking mesto.

Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtev za izdavanje povlašćene parking karte
  2. Fotokopija lične karte i original na uvid
  3. Fotokopija saobraćajne dozvole i original na uvid
  4. Uplata iznosa utvrđenog cenovnikom

Napomena: prilikom obnove mesečne povlašćene parking karte za stanare potrebno je doneti na uvid original lične karte i saobraćajne dozvole.

PRAVNA LICA

Pravo na povlašćenu parking kartu za preduzetnike i pravna lica ostvaruju preduzetnici pravna lica čije se sedište firme u nekoj od ulica u kojoj JKP “Zaječarparking” Zaječar vrši naplatu i to za maksimalno za tri vozila u vlasništvu podnosioca zahteva. Ukoliko je vlasnik vozila fizičko lice uz zahtev se prilaže i ugovor o korišćenju privatnog vozila za potrebe podnosioca zahteva.

Povlašćena parking karta za preduzetnike i pravna lica važi samo za parkirališta u zoni u kojoj se nalazi sedište podnosioca zahteva. Ukoliko korisnik parkirališta parkira svoje vozilo u ulici koja ne pripada parking zoni za koju je izdata povlašćena parking karta dužan je da <strong>plati parkiranje po važećem cenovniku. Neograničeno parkiranje važi samo ukoliko u okviru zone postoji slobodno parking mesto.

Potrebna dokumentacija:

  1. Popunjen i overen zahtev za izdavanje povlašćene parking karte
  2. Fotokopija rešenja o registraciji preduzeća
  3. Fotokopija dokaza o vlasništvu (pravu korišćenja) poslovnog prostora
  4. Fotokopija dokaza o identitetu nosioca rešenja (lične karte)
  5. Fotokopija važeće saobraćajne dozvole vozila u vlasništvu pravnog lica /preduzetnika ili ugovor o korišćenju sopstvenog vozila preduzetnika
  6. Uplata ili ili potvrda o uplati iznosa utvrđenog cenovnikom

Napomena: originali dokumenata na uvid

 

Pretplatna mesečna karta

Pravo na pretplatnu mesečnu parking kartu imaju sva fizička i pravna lica po izboru usluge iz cenovnika

Print Friendly, PDF & Email